Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maglr B.V. - Versie augustus 2020. Download deze algemene voorwaarden in PDF formaat.

    
1.    Artikel 1: Definities  


In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.  

1.1.    Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden, verder te noemen Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier en elektronisch, 

1.2.    (Digitale) Diensten
Alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Maglr en Gebruiker.     

1.3.    Gebruiker
De (rechts)persoon aan wie het aanbod van Maglr is gericht, met wie Maglr een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht. 

1.4.    Maglr
De met de handelsnaam Maglr B.V., hierna te noemen “Maglr”, in het handelsregister onder nummer 62327054, ingeschreven onderneming en/of door haar ingeschakelde derden.               

1.5.    Overeenkomst
Iedere verbintenis tussen Maglr en Gebruiker.

 

2.    Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1.    
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Maglr van (Digitale) Diensten ten behoeve van Gebruiker.

2.2.    
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten die Maglr geheel of ten dele met derden heeft gesloten en, alsmede op Overeenkomsten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Maglr door een derde aan Gebruiker wordt geleverd.

2.3.    
Maglr wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker van de hand.

2.4.    
Indien een bepaling uit de tussen Maglr en Gebruiker gesloten Overeenkomst(en) strijdig is met de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst(en).

2.5.    
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Maglr en Gebruiker treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6.    
Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende Algemene Voorwaarden. Wanneer deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke tussen partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Gebruiker binnen vijf werkdagen na ontvangst van de gewijzigde versie, dan wel binnen vijf werkdagen na het moment waarop Gebruiker van de gewijzigde versie redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, Maglr schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan. In dat laatste geval blijven de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden, dus zoals deze golden voordat de wijziging plaatsvond, deel uitmaken van elke tussen partijen op dat moment bestaande  – en later te sluiten – Overeenkomst.
 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten


3.1.    
Via de website van Maglr meldt Gebruiker zich aan voor een van de aldaar aangeboden vormen van de (Digitale) Dienst, tegen de vermelde condities en prijzen. 

3.2.    
Een Overeenkomst komt definitief tot stand, indien en voor zover Maglr, schriftelijk – per e-mail of post – de uitvoering van de (Digitale) Diensten bevestigt. 

3.3.    
De Gebruiker dient de in de schriftelijke bevestiging vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk aan Maglr kenbaar te maken. 

3.4.    
Maglr behoudt zich nadrukkelijk het recht voor een Gebruiker niet te accepteren om wat voor reden dan ook en zal zulks zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan Gebruiker.

3.5.    
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden en van de tussen Maglr en Gebruiker gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Maglr en Gebruiker zijn bevestigd, dan wel indien Maglr aan deze gewijzigde Overeenkomst uitvoering geeft

3.6.    
Wanneer de Overeenkomst(en) door Maglr is/zijn gesloten met meerdere (rechts)personen dan Gebruiker, dan zijn al die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).
 

Artikel 4: Bedenktijd 


4.1.    
Voor Digitale Diensten, die niet op een fysieke drager worden geleverd, komt het herroepingsrecht c.q. het ontbindingsrecht te vervallen, indien Gebruiker expliciet heeft bevestigd aan Maglr dat zij akkoord gaat met de download dan wel het gebruik binnen de ontbindingsperiode van 14 dagen en Gebruiker afziet van haar herroepings- c.q. ontbindingsrecht.
 

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst en termijn


5.1.    
Maglr zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2.    
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Maglr het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3.    
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 

Artikel 6: Prijzen en betaling


6.1.    
Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij schriftelijk anders vermeld.

6.2.    
Alle vermelde prijzen en tarieven zijn – tenzij schriftelijk anders vermeld – inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis- en verblijfkosten, kosten van derden.

6.3.    
Betaling zal plaatsvinden op door Maglr aangegeven wijze(n) tijdens het bestelproces.

6.4.    
Als datum voor betaling geldt de datum waarop Maglr het bedrag op haar bankrekening heeft ontvangen.

6.5.    
Gebruiker geeft Malgr toestemming om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door Gebruiker gekozen betalingswijze.

6.6.    
Voor betaling per acceptgiro, iDeal, PayPal, bankoverschrijving en creditcard kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso.

6.7.    
Maglr aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor diensten die door derden worden geleverd in het kader van de door Gebruiker te verrichten betaling. Gebruiker is hiervoor zelf verantwoordelijk en eventuele voorwaarden die de betreffende derde hanteert zullen gelden in de rechtsverhouding tussen Gebruiker en de derde. Er bestaat enkel een technische mogelijkheid op de website van Maglr om dergelijke diensten te koppelen zodat het betalingsproces eenvoudiger verloopt, zonder dat dit voor Maglr verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met zich meebrengt. 

6.8.    
Maglr behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen voor de (Digitale) Diensten tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen. Deze aanpassing wordt aan Gebruiker gecommuniceerd en indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze prijsverhoging kan de (Digitale) Dienst door opzegging – met een opzegtermijn van één maand – beëindigen.

6.9.    
Alle door Gebruiker verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Maglr en/of ingeschakelde derden gemaakte (invorderings)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).

6.10.    
Indien Maglr na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat Gebruiker zijn verplichtingen niet geheel zal nakomen – ook nadat Maglr een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd – heeft Maglr het recht vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat Gebruiker binnen een door Maglr te bepalen termijn en op de wijze zoals door Maglr zal worden aangegeven, genoegzame zekerheid te stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting(en). Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Maglr niet tot (verdere) uitvoering van enige Overeenkomst verplicht, zonder dat daaruit een verplichting voor Maglr ontstaat tot vergoeding van schade en/of verschuldigdheid van een boete.

6.11.    
Indien Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. Gebruiker is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 3% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke (handels)rente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Maglr heeft.

6.12.    
Gebruiker zal, indien Maglr tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van de vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

6.13.    
Maglr is gerechtigd de toegang tot de (Digitale) Diensten te staken dan wel op te schorten, indien tijdige betaling uitblijft.

6.14.    
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden nadat een tekortkoming aan de zijde van Gebruiker, dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Maglr heeft plaatsgevonden en nadat een redelijke termijn voor herstel is geboden, ontslaat dit Gebruiker niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Maglr geleverde (Digitale) Diensten, tenzij Maglr ter zake van die bepaalde (Digitale) Dienst in verzuim is. Gebruiker is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
 

Artikel 7: Toegankelijkheid 


7.1.    
Maglr zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de (Digitale) Diensten te verzorgen. Maglr verleent echter nadrukkelijk geen garantie tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de (Digitale) Diensten onverlet haar inspanningsverplichting om zulks zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Behoudens schuld of grove opzet, heeft Gebruiker geen recht op teruggave van (een deel van) de verschuldigde prijs dan wel enigerlei vorm van schadevergoeding, indien de (Digitale) Dienst tijdelijk niet toegankelijk of bereikbaar is.

7.2.    
Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Maglr met enige regelmaat (technische) onderhouds- en updatewerkzaamheden zal dienen te verrichten. Getracht zal worden zulks zoveel mogelijk uit te voeren zonder dat Gebruiker hiervan hinder zal ondervinden, maar kan dit niet geheel uitsluiten.
 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid


8.1.    
Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het (laten) gebruiken van de geleverde (Digitale) Diensten. Maglr is nimmer aansprakelijk en Gebruiker vrijwaart Maglr voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde (Digitale) Diensten.

8.2.    
Maglr is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.

8.3.    
Maglr is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maglr is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Gebruiker van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.

8.4.    
Maglr is nimmer aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die veroorzaakt is door hacking door derden.

8.5.    
Maglr onderhoudt haar eigen programmatuur welke gehost wordt op server locatie(s). De content van het magazine is gescheiden over verschillende servers om de risico’s op uitval zoveel mogelijk te beperken en een zo hoog mogelijke up-time te garanderen. Maglr is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door serverstoringen, het offline of niet benaderbaar zijn van het magazine.

8.6.    
Maglr is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door programmeerfouten. 

8.7.    
Voorts is Maglr nimmer aansprakelijk voor virussen en dergelijke die schade aanrichten aan hard- of software van Gebruiker of overige gebruikers.

8.8.    
De aansprakelijkheid van Maglr jegens Gebruiker – uit welke hoofde dan ook – is beperkt tot de som van de Overeenkomst, dan wel de som van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Maglr in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

8.9.    
Indien Maglr bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Maglr, naast het overige wat hierover in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Maglr en haar (niet-)ondergeschikten. Maglr is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten, welke handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet en/of grove schuld.

8.10.    
Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van Maglr, zal Gebruiker Maglr vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde (Digitale) Diensten.
 

Artikel 9: Verantwoordelijk gebruik


9.1.    
Gebruiker aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de content en het gebruik van het magazine.

9.2.    
Maglr behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden het magazine tijdelijk of blijvend buiten werking te stellen.

9.3.    
Gebruiker geeft Maglr toestemming zich op elk moment – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – toegang te verschaffen tot het magazine voor technische ondersteuning, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik in overeenstemming is met hetgeen overeengekomen is.

9.4.    
Gebruiker zal erop toezien dat het magazine geen materiaal bevat waarvan het bestaan, de inhoud, het gebruik of de distributie erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, partijpolitiek, politiek extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dat niet met gebruikmaking van hyperlinks.

9.5.    
Gebruiker stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat Maglr alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder Gebruiker hieromtrent voorafgaand (schriftelijk) in kennis te stellen dan wel hiervoor toestemming te verzoeken.

9.6.    
Gebruiker zal zich onthouden van overtreding/strijd inbreuk van enig voorschrift van heersende wet-/regelgeving, (indirecte) spamming, trolling, mailbombs, hacking of het veroorzaken van andersoortige overlast.

9.7.    
Gebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegangsgegevens en de (in)directe gevolgen van ongeautoriseerd gebruik. Gebruiker zal erop toezien dat de logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven.


Artikel 10: Tekortkoming en overmacht


10.1.    
Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Maglr indien Gebruiker reeds tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, dan wel indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Maglr.

10.2.    
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Maglr onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds inbegrepen – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, transportmoeilijkheden, stroomuitval, computerstoringen, oproer, ziekte van het personeel en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maglr geen invloed kan uitoefenen.

10.3.    
In geval overmacht of een tekortkoming heeft Maglr het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Maglr tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.4.    
Indien de periode van overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Maglr gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van die ontbinding. Maglr is gerechtigd tot betaling door Gebruiker van alle (Digitale) Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Gebruiker zijn geleverd.


Artikel 11: Opzegging, opschorting, ontbinding van de Overeenkomst


11.1.    
Voor zover de tussen Maglr en Gebruiker gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, zijn beide partijen gerechtigd de tussen Maglr en Gebruiker gesloten Overeenkomst tussentijds op te zeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden(en) omkleed geschiedt. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

11.2.    
Indien Maglr gegronde vrees heeft dat Gebruiker de Overeenkomst niet – althans niet correct – zal nakomen, is Maglr gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze Overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Maglr bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en).

11.3.    
In geval van opschorting krachtens het vorige lid, wordt de som van het reeds door Maglr uitgevoerde deel van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds verrichte betalingen.

11.4.    
Indien de Overeenkomst na de periode van opschorting alsnog wordt uitgevoerd, dan wel wordt ontbonden, is Gebruiker gehouden de door Maglr geleden geschade en gemaakte kosten te vergoeden.

11.5.    
Maglr is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel bevoegd verdere uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Maglr schadevergoeding te vorderen, in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Maglr ter kennis gekomen omstandigheden Maglr goede grond geven te vrezen dat Gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Maglr Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever.
De vorderingen van Maglr op Gebruiker zijn in bovengenoemde gevallen onmiddellijk opeisbaar


Artikel 12: Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom


12.1.    
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens Overeenkomst en/of (rechts)handeling geleverde en/of ontwikkelde (Digitale) Diensten berusten uitsluitend bij Maglr. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Gebruiker verkrijgt niet het recht en het is Gebruiker verboden om het geleverde na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen of te reconstrueren.

12.2.    
Door Maglr verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van Maglr en op eerste verzoek van Maglr dient het gebruik onverwijld aan Maglr te worden gestaakt.

12.3.    
In geen geval zal Maglr gehouden zijn de broncodes waarmee het magazine is opgebouwd aan Gebruiker beschikbaar te stellen.

12.4.    
Gebruiker ontvangt een licentie voor het gebruik van het magazine en het daarbij behorende content management systeem. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door Gebruiker zelf of door (rechts)personen die de werkzaamheden van Gebruiker in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met Gebruiker te vereenzelvigen zijn. Gebruik van de licentie door derden is niet toegestaan, dan na schriftelijke toestemming van Maglr.

12.5.    
Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

12.6.    
Het is Gebruiker slechts na schriftelijke toestemming van Maglr toegestaan beeldmateriaal van Maglr te publiceren.

12.7.    
Gebruiker is onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van een domeinnaam.

12.8.    
Maglr zal Gebruiker vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens Gebruiker welke gebaseerd is op de bewering dat door Maglr zelf ontwikkelde en/of geleverde (Digitale) Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele en/of industriële eigendom. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat Gebruiker Maglr onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de kwestie, waaronder het treffen van eventuele minnelijke regelingen, geheel overlaat aan Maglr. Gebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Maglr verlenen, opdat Maglr zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.

12.9.    
In het geval Gebruiker zelf het ontwerp en/of de gegevens/specificaties heeft gebruikt, vrijwaart Gebruiker Maglr van elke rechtsvordering jegens Maglr welke gebaseerd is op de bewering dat door Maglr ontwikkelde (Digitale) Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Gebruiker dient, wanneer zij haar ontwerp van (Digitale) Diensten door Maglr laat vervaardigen, zelf te onderzoeken of er geen gelijk ontwerp is, welke auteursrechtelijk is beschermd door een ander. Gebruiker vrijwaart Maglr voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

12.10.    
De verplichting tot vrijwaring zoals genoemd in lid 7 vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Gebruiker in (het ontwerp van) de (Digitale) Diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

12.11.    
Maglr behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 13: Geheimhouding


13.1.    
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 14: Overige bepalingen


14.1.    
Wanneer Gebruiker tekortschiet in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, verbeurt Gebruiker aan Maglr, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro) alsmede een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Maglr om – in afwijking van artikel 6:92 BW – in plaats daarvan volledig schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van Maglr voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst.


14.2.    
In het geval Maglr in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Gebruiker en Gebruiker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Gebruiker wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten voor rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte (door wie dan ook verleend), geheel voor rekening van Opdrachtgever.


14.3.    
Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Maglr en Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.